Baangebruik op Overhout

Gebruik tennisbanen

Baanindeling en baangebruik
 • Op maandagavond zijn er vanaf 19.00 uur 3 banen beschikbaar voor de toss;
 • Niet alle banen zijn in gebruik door de vereniging. Ga dus spelen op de baan waar jij een reservering hebt;
 • Iedereen wordt dringend verzocht om na het gebruik van de banen (gravel en Tennispro Vision) deze te slepen en de sleepnetten weer netjes op te hangen. Het ophangen van sleepnetten verlengt de levensduur van deze netten.
 • Het slepen zorgt ervoor dat de losgelopen infill/gravel weer verdeeld wordt over de baan
 • Let op: bij regen mag er absoluut niet gesleept worden (ook niet om plassen weg te halen, dit is heel slecht voor de banen).
 • Indien u iemand ziet die de baan verlaat zonder deze eerst te hebben gesleept, wijs hem/haar hier dan vriendelijk op.

Sleepinstructie

Afhangsysteem

In onze vereniging geldt een afhangsysteem bij het vrij tennissen. Dit systeem geldt zowel voor de gravel- als voor de TennisPro Visionbanen. Er wordt gebruik gemaakt van het KNLTB afhangsysteem. Met uw geldige KNLTB lidmaatschap pas van de TV Overhout kunt u via een digitaal scherm binnen in de barruimte afhangen op de eerst vrijkomende baan.

In het zomer- èn winterseizoen moet door iedereen, ook de jeugd, worden afgehangen. Op het afhangsysteem is af te lezen op welke tijdstippen welke banen vrij komen.

Indien er spelers/speelsters, die niet hebben afgehangen, op de banen staan, kunnen die door andere leden verzocht worden plaats te maken. Het is dus wel zaak dat je altijd je geldige pasje meebrengt.

Afhangtijden regeling
 • Bij vrij tennissen moet altijd het afhangbord worden gebruikt. Gedurende het gehele jaar dient iedereen met een (geldige) KNLTB pas af te hangen. Op het afhangsysteem is te lezen op welke tijdstippen, welke banen vrij zijn/komen.
 • De speeltijden per afhangbeurt zijn:
  2 passen afhangen 30 minuten
  3 passen afhangen 30 minuten
  4 passen afhangen 45 minuten
 • Er wordt voor één bepaalde tijdsperiode afgehangen. Wanneer iemand op de baan staat, dient dit ook op het bord te zijn gereserveerd.
 • Wanneer u heeft afgehangen en uw speeltijd is nog niet begonnen, dient u op het tennispark te blijven. Indien u het park toch verlaat kunt u worden afgehangen of kan uw pasje worden verwijderd van het afhangbord en moet u opnieuw afhangen.
 • Pas ná afloop van de speelperiode mag voor een nieuwe periode worden afgehangen. Het is dus niet toegestaan om tijdens een speelperiode een vervolgperiode te reserveren.
 • Indien uw speeltijd voorbij is en alle tennisbanen bezet zijn, mag u pas 15 min. na afloop van uw speeltijd weer spelen. U moet dan natuurlijk opnieuw afhangen.
 • Indien er spelers op de baan staan die niet afgehangen hebben, kunnen die door anderen leden worden verplicht plaats te maken.
Gebruik tijdens vorst en sneeuw

Tijdens vorst en sneeuw gelden er speciale regels voor het bespelen van de Tennispro Visionbanen. Deze luiden als volgt:

 • Bij sneeuw de Tennispro Visionbanen niet betreden en zeker niet bespelen.
 • De gevallen sneeuw op natuurlijke wijze laten verdwijnen. Het is dus niet toegestaan de sneeuw met een sneeuwschuiver of bezem te verwijderen.
 • Bij ijzel de Tennispro Visionbanen niet gebruiken
 • Bij opdooi – na een periode van vorst – kan er niet worden gespeeld.
 • Tijdens een droge vorstperiode tot –10 graden kan er normaal op de Tennispro Visionbanen worden gespeeld.
Voorrang voor competitie en toernooien

De verschillende competities en toernooien hebben voorrang.

Deelnemers aan competities en toernooien mogen op een dag dat zij nog daadwerkelijk deelnemen of deelgenomen hebben aan deze evenementen geen gebruik maken van de recreantenbanen.

Afwijkingen

Het bestuur is gerechtigd deze regels te wijzigen of er van af te wijken, wanneer daarvoor dwingende redenen aanwezig zijn.

Sanctie beleid:

Overtreding van de regels of misbruik van het afhangsysteem is natuurlijk niet toegestaan.

Leden kunnen -als men zich daartoe geroepen voelt- andere leden aanspreken op misdragingen

Óók kan het lid dat de overtreding of misbruik constateert, dit melden bij de Secretaris van TVO; secretaris@tsoverhout.nl.

Alle meldingen dienen schriftelijk te worden gedaan. Mondelinge meldingen worden dus niet door het bestuur behandeld.

Het bestuur neemt vervolgens kennis van de melding en informeert de persoon/personen ten aanzien van wie een melding is gedaan -door middel van een brief- over de ontvangen bemerkingen. Ook worden aan de betrokkenen de mogelijke vervolgstappen bij eventuele herhaling kenbaar gemaakt.

Wanneer een tweede schriftelijke melding over dezelfde persoon/personen wordt ontvangen, zal het bestuur hoor en wederhoor gesprekken gaan voeren. Afhankelijk van het bevindt van zaken kan een schriftelijke waarschuwing worden gegeven.

Een derde melding bij het bestuur kan – opnieuw na hoor en wederhoor – leiden tot tijdelijke speelrecht ontzegging (schorsing).