Reglement van orde

Als u bij ons speelt, gaat u akkoord met onderstaande reglementen
Artikel 1

Het reglement van orde maakt deel uit van elke baanhuurovereenkomst, squashabonnemnten en padellidmaatschappen en is evenzeer van kracht t.a.v. spelers (speelsters) die op losse ochtend-, middag of avond baanhuur of uit hoofde van z.g. losse verhuur spelen.

Artikel 2

De banen mogen niet anders dan met door de verhuurder goedgekeurde tennis/padel/squash schoenen worden betreden. Voor de binnenbanen tennisschoenen met gladde zolen. De spelers dienen gekleed te zijn in behoorlijke sportkleding, zulks ter beoordeling van de directie.

Bekijk hier alle correct zolen van tennisschoenen. Wij hebben tennis gravel-, allweatherbanen buiten en tapijtbanen binnen. Voor padel hebben wij kunstgras met zand.

Voor squash geldt: geen zwarte zolen!

Artikel 3

Auto’s, scooters, fietsen of andere soortgelijke vervoersmiddelen, moeten uitsluitend worden geparkeerd c.q. gestald op de door de verhuurder daartoe aangewezen parkeerplaatsen. Houdt de nooduitgang van de tennishal en de deur van het gravelhok vrij.

Niet parkeren langs het Tennispad maar uitsluitend op ons terrein. Indien deze vol staat kunt u parkeren op het Salieveld.

Artikel 4

Niet-tennis/padel/squash spelende kinderen zonder geleide van ouderen worden op het park niet toegestaan. Tennis/padel/squash spelende ouders mogen alleen eigen kinderen meenemen en zijn verplicht voortdurend toezicht te houden en te zorgen dat er geen overlast aan andere spelers ontstaat.

Artikel 5

Slechts met schriftelijke toestemming van de verhuurder is het toegestaan andere dan de aan het centrum verbonden instructeurs c.q. leraren les te laten geven.
NOTE: het is niet toegestaan om met een emmer/mandje/bak met grote hoeveelheden ballen op de baan te staan.

Artikel 6

Men mag alleen gebruik maken van de baan welke men gehuurd/afgehangen heeft. Bij overtreding van deze bepaling wordt de betrokkene daarvoor de volgens tarief geldende huur berekend met een minimum van een uur.

Artikel 7

Het halen van overgeslagen ballen uit belendende tuinen of percelen kan geschieden in overleg met en na toestemming van de verhuurder of haar gemachtigde.

Artikel 8

Verboden zijn al die gedragingen en handelingen, welke naar het oordeel van de verhuurder, in strijd zijn met de goede orde en zeden, zoals:

  • Hinderlijk of onbehoorlijk optreden;
  • Het maken/hard afspelen van muziek;
  • Het spelen met ballen buiten de banen;
  • Het belopen van taluds;
  • Het beklimmen van omrasteringen;
  • Het verontreinigen van de banen of het bijhorende terrein door het wegwerpen van papierafval e.d.;
  • Elke gedraging, waardoor aan gebouwen, beplantingen, hekwerken, glazen wanden, meubilair en netten schade kan worden toegebracht, daaronder begrepen het springen of stappen over de netten.
Artikel 9

De verhuurder is niet aansprakelijk voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel van of door spelers op het park, tijdens of na het bespelen van de banen aangebracht en evenmin voor schade aan of verlies van goederen.

Artikel 10

Men is verplicht in geval van beschadiging van banen, netpalen en/of netten, gereedschappen, meubilair of andere eigendommen van het park, terstond aan de directie of zijn gemachtigde mededeling te doen en de geleden schade op verzoek van de directie te vergoeden.

Artikel 11

De aanwijzingen van het personeel betreffende het gebruik der banen en de orde op het park dienen strikt te worden opgevolgd. Telkenmale wanneer dit door de verhuurder of haar gemachtigde nodig wordt beoordeeld, moet aan het personeel gelegenheid worden gegeven tot het onderhouden der in gebruik zijnde banen.

Artikel 12

De aanwezige douches, mogen uitsluitend worden gebruikt door spelers (speelsters) na een kort tevoren door hen gespeelde partij of vrijspelen dan wel les.

Artikel 13

Alleen de verhuurder heeft het recht banen die zijn verhuurd door derden te laten bespelen zolang huurder van het speelrecht geen gebruik maakt.

Artikel 14

De verhuurder heeft het recht een ieder, die zich niet aan dit reglement van orde houdt, van het park te doen verwijderen.

Artikel 15

In het kader van een veilig sportklimaat bent u door deze voorwaarden op de hoogte van onze Vertrouwenscontactpersonen. Meer informatie hierover leest u hier.

Artikel 16

Ieder die het aangaat wordt geacht bekend te zijn met dit reglement, dat elke seizoen bij de overeenkomst van de vaste baanhuur wordt meegezonden en op een voor ieder toegankelijke plaats op het park is aangebracht. De abonnementen en lidmaatschappen ontvangen bij inschrijving deze voorwaarden.